Hoewel de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze is samengesteld, kan Harm Kloeze – Steenhandel niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepubliceerde informatie. Harm Kloeze – Steenhandel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website, daaronder mede begrepen handelen, nalaten en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie, alsmede de (tijdelijke) onmogelijkheid om de site te kunnen gebruiken.

Harm Kloeze – Steenhandel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden – informatie op de website van Harm Kloeze – Steenhandel. Harm Kloeze – Steenhandel behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van Harm Kloeze – Steenhandel.

Bepaalde verwijzingen in deze internetsite kunnen voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Harm Kloeze – Steenhandel geen controle heeft. Harm Kloeze – Steenhandel draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.

De informatie op deze webpagina’s kan technische of typografische fouten bevatten. Deze informatie kan op elk moment worden aangepast of uitgebreid zonder enige waarschuwing vooraf. Harm Kloeze – Steenhandel is op geen enkele manier verantwoordelijk voor enig andere webpagina die naar de website van Harm Kloeze – Steenhandel verwijst, noch voor enig andere webpagina waarnaar Harm Kloeze – Steenhandel verwijst.

De inhoud van deze website wordt zo veel mogelijkheid gecontroleerd naar haar inhoud en actualiteit. Indien er toch fouten of onjuistheden zouden zijn gepubliceerd kunnen wij hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden. De informatie die de bezoeker van onze website dan ook leest kan hij enkel op eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid aanwenden.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan Harm Kloeze – Steenhandel of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming vaninfo@zuiderkerkes.nl Geplaatste afbeeldingen worden verondersteld rechtens te zijn geplaatst binnen de rechten krachtens de Auteurswet. Mocht u onverhoopt de rechtmatige eigenaar en maker van de inhoud/afbeelding zijn, neem dan contact met ons op en het inbreukmakende materiaal wordt, indien van toepassing, verwijderd.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:info@zuiderkerkes.nl

Daarnaast is op de Harm Kloeze – Steenhandel internetsite ons privacy statement van toepassing. Harm Kloeze – Steenhandel adviseert u ook hiervan voor het gebruik van de Harm Kloeze – Steenhandel internetsite kennis te nemen.